თაობათა გადაძახილი... შეხვედრა საბიბლიოთეკო გაერთიანების ღვაწლმოსილ თანამშრომლებთან