ბიბლიოთეკის შესახებ

  ბიბლიოთეკა დაფუძნდა  1948 წელს.    საბიბლიოთეკო გაერთიანება შედგება ერთი მთავარი და ოთხი მასში შემავალი ფილიალისგან.     საბიბლიოთეკი გაერთიანების წიგნადი ფონდი დღეისათვის  შეადგენს 175207 ბეჭდურ ეგზემპლარს. მთავარ ბიბლიოთეკაში და მასში შემავალ ფილიალებში უკვე მიმდინარეობს ამ ფონდების ჩართვა ერთიან ელექტრონულ ქსელში.