თაობათა გადაძახილი... შეხვედრა საბიბლიოთეკო გაერთიანების ძველ თანამშრომლებთან